Завршени

 

„Енергетска сиромаштија на агендата“
„Мерки за градење на доверба помеѓу РС Македонија, Грција и Бугарија“
Проект „Развој на култура на мир и ненасилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија“
Проект „ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ“
Проект „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници“
Проект „Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"
Проект: Анализа на влијанието на Ковид-19 врз буџетите на општините во Северна Македонија
Транспарентност и отчетност на јавните финансии - поглед од граѓанско општество
NDI - програма за законодавно застапување; Овозможување на физички лица да продаваат електрична енергија од обновливи извори (Закон за енергетика)
Транспарентни и ефикасни државни регулаторни и надзорни тела
ПУЛС ЗА ПОЛИЦИСКИ ИНТЕГРИТЕТ И ДОВЕРБА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН (POINTPULSE)
Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии
Зајакнување на родовиот еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки кога избираат идна професија, низ образованието
Зголемување на отпорноста на заедниците
Мерки за градење на доверба помеѓу Грција и Македонија, поглед од граѓанското општество
Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси
Заедно за чист воздух