Завршени

 

Проект: Анализа на влијанието на Ковид-19 врз буџетите на општините во Северна Македонија
Транспарентност и отчетност на јавните финансии - поглед од граѓанско општество
NDI - програма за законодавно застапување; Овозможување на физички лица да продаваат електрична енергија од обновливи извори (Закон за енергетика)
Транспарентни и ефикасни државни регулаторни и надзорни тела
ПУЛС ЗА ПОЛИЦИСКИ ИНТЕГРИТЕТ И ДОВЕРБА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН (POINTPULSE)
Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии
Зајакнување на родовиот еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки кога избираат идна професија, низ образованието
Зголемување на отпорноста на заедниците
Мерки за градење на доверба помеѓу Грција и Македонија, поглед од граѓанското општество
Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси
Заедно за чист воздух