Енергетика иинфраструктура

Со потпишувањето на договорот за Енергетската заедница, Македонија и другите земји потписнички од регионот свртеа нов лист во енергетската историја.

Особено енергетската ефикасност, употребата на обновливите извори, зајакнување на конкуренцијата, привлекувањето на инвестиции во енергетскиот сектор како и подобрување на еколошката ситауција се поставени како приоритети. Затоа треба да се воведат реформи на различни нивоа почнувајќи од национално ниво, регулаторното тело на пазарот, па се до локалните власти.

Овие реформи претставуваат предизвик за релевантите чинители во поглед на креирање и имплементација на енергетска политика и законодавство, човечки капацитети, трансфер на знаење, правила на конкуренција, социјални прашања кои призлегуваат од покачување на цената на енергенсите итн.

Аналитика ќе се стреми да ги пополни празнините во оваа област во Македонија и регионот преку подготовка на конкретни препораки кои се темелат врз докази со цел креирање на иновативни и долгорочни решенија за проблематичните енергетски прашања, да бара поголемо учество на граѓанското општество во подготовка на енергетската агенда и донесување на одлуки и зголемување на енергетската свест кај донесувачите на одлуки и пошироката публика.

Целта на програмата е придонес кон постигнување на долгорочно снабдување со енергија, промовирање на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност и одржливо користење на енергија.

Долгорочната цел е во насока на имплементација на енергетското право на ЕУ и создавање на регионалниот енергетски пазар преку Договорот за основање на енергетската заедница.

Документи

Анализа на локалните програми за енергетска ефикасност во Македонија – состојби, предизвици, решенија  
Ризици од корупција кај јавно приватно партнерство во Македонија  
 The state of energy (in)security in Macedonia MK AL
Energy and security sector governance in Macedonia: how to improve its efficiency? MK  
Local gasification policies in Macedonia: exploring pioneer projects  
Security and energy sectors' cooperation with the civil society in Macedonia – friends or foes? MK  

Energy poverty in Macedonia

MK AL
Анализа на Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика од мај 2013

Анализа на последниот предлог за изменување и дополнување на Законот за енергетика од јули 2012

The story of the Macedonian heat market – how to reform it?

The challenge of achieving sustainable renewable energy policy in Macedonia

Scanning Macedonia's performance under the European Commission's Progress Report's Chapter 21: A race with obstacles? – Part II MK  
Scanning Macedonia’s performance under the European Commission’s progress report’s chapter 21: A race with obstacles? – Part I MK  

Greening the energy sector-Does Macedonia need nuclear energy?

How far is Macedonia in fulfilling the requirements under the Energy chapter of the acquis?

Implementing Energy Efficiency and Renewable Energy Measures - are Southeast European Countries on track? Barriers, Positive examples, proposed measures and policies

Investments in Energy - the Macedonian case  
Renewable energy in Macedonia - Focus on ‘green’ electricity production  
Gas pipelines and Regional challenges: Assessment of the Macedonian role in the SEE natural gas market
Natural gas – an energy necessity for Macedonia: Overview of the Macedonian energy potential  
Macedonia Needs a Power Plant: A Reality or Near Future
Analytica's and partners' comments to Macedonia’s INDC
Analytica's comments about the delay of the electricity market liberalization in Macedonia
Analytica's comments to the EBRD's country strategy for Macedonia
Analytica's comments on the draft law amending the Energy law submitted by the citizens' initiative AMAN
Analytica’s comments on the Renewable Energy Action Plan for the Republic of Macedonia
Analytica’s suggestions for the Program for work of the Government of Macedonia for 2014
Analytica’s suggestions for the Program for work of the Government of Macedonia for 2015

Надворешен истражувач на програмата: Ана Стојиловска astojilovska@analyticamk.org


Супервисор на програма: Проф. д-р Вели Креци, постар истражувач