Миграции

Целта на Аналитика е истражување на влијанието на миграцијата врз стандардот на живеење во земјата. Аналитика ќе информира за нивото на миграција во земјата и значењето на дознаките надвор од финансиската придобивка од истите.

Се претпоставува дека дознаките имаат влијание врз образованието и здравјето на членовите на семејството кои остануваат дома и со тоа и врз нивото на образование и квалитет на живот на граѓаните во земјата- примател на дознаки.

Со детектирање на причините за миграцијата, можат да се преземат мерки за нејзино намалување. Главната цела е темелно истражување на феноментот и информирање на релевантите институции и пошироката јавност со резултатите од вакво истражување.