Анализа на јавнитеполитики и администрација

Програмата изготвува анализи и извештаи кои ги зајакнуваат политичките и административните капацитети преку обезбедување на ефективни решенија на политички прашања и предизвици од областа на реформата на јавната администрација.

Изградена врз основа на претходни истражувања во слични области (децентрализација и ЕУ интеграција) и поттикнати од важноста на процесот за реформа во јавната администрација за добро владеење, Аналитика спроведува истражување, ги идентификува проблемите и предлага решенија за подобар процес на креирање на политиките и јавната администрација.

Проектен менаџер и постар истражувач: Бојана Мијовиќ Христовска, bmhristovska@analyticamk.org


Извршен директор и постар истражувач: Тамара Мијовиќ Спасова, tmspasova@analyticamk.org


Експерт и постар истражувач: Борче Треновски