Коментари и Ставови

Енергетска правда и нејзината примена во Македонија

Енергетска правда и нејзината примена во Македонија

Енергетска правда е релативно нов концепт во теоријата. Се однесува на идеја дека секој има пристап до безбедна, достапна и одржлива енергија[1], додека товарот е распределен и заедниците се вклучени во одлуките за енергетскиот систем[2]. Овој концепт значи и препознавање на ранливи групи[3] и фер процес[4]

Јавно приватно партнерство во Република Македонија – законска рамка (I дел)

Јавно приватно партнерство во Република Македонија – законска рамка (I дел)

Кога зборуваме за јавно приватно партнерство, прво би ја анализирале главната цел на ЈПП. Имено, главната цел на ЈПП е вклучување на приватниот сектор во обезбедувањето на јавни услуги, со што улогата на јавниот сектор се менува од сопственик кон купувач и чувар на јавните интереси.

Предизвиците на новата Влада на РМ во сектор енергетика

Предизвиците на новата Влада на РМ во сектор енергетика

По смената на власта после 11 години, секторот енергетика е еден од секторите каде што се потребни темелни реформи. Во изминатата деценија фокусот беше ставен исклучиво на фосилните горива и до некаде на големите хидроцентрали, со многу мал, занемарлив акцент на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност.

Подобрена проактивна транспарентност – чекор понапред кон отчетен јавен сектор

Подобрена проактивна транспарентност – чекор понапред кон отчетен јавен сектор

Правото на слобода на информирање е основно човеково право признато со меѓународното право и гарантирано со Уставот на Р. Македонија. Пристапот до информации се поврзува со подобра транспарентност и барање отчетност од властите. Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер претставува солидна основа за барање и добивање на информации од институциите, односно овозможува реактивна транспарентност. Сепак, нивото на транспарентност и пристап до информации исто така се мери преку проактивната трансарентност, односно објавување на истите на Интернет страниците на институциите пред да бидат побарани.