Коментари и Ставови

(НЕ) Праведноста на даночната реформа

Најавената даночна реформа која сама по себе имплицира големи промени во даночниот систем, не беше објавена официјално и транспарентно, а граѓанскиот сектор како еден од главните чинител во целиот процес не беше дел од консултативниот процес со цел да придонесе во истиот.

Енергетска правда и нејзината примена во Македонија

Енергетска правда и нејзината примена во Македонија

Енергетска правда е релативно нов концепт во теоријата. Се однесува на идеја дека секој има пристап до безбедна, достапна и одржлива енергија[1], додека товарот е распределен и заедниците се вклучени во одлуките за енергетскиот систем[2]. Овој концепт значи и препознавање на ранливи групи[3] и фер процес[4]

Јавно приватно партнерство во Република Македонија – законска рамка (I дел)

Јавно приватно партнерство во Република Македонија – законска рамка (I дел)

Кога зборуваме за јавно приватно партнерство, прво би ја анализирале главната цел на ЈПП. Имено, главната цел на ЈПП е вклучување на приватниот сектор во обезбедувањето на јавни услуги, со што улогата на јавниот сектор се менува од сопственик кон купувач и чувар на јавните интереси.

Предизвиците на новата Влада на РМ во сектор енергетика

Предизвиците на новата Влада на РМ во сектор енергетика

По смената на власта после 11 години, секторот енергетика е еден од секторите каде што се потребни темелни реформи. Во изминатата деценија фокусот беше ставен исклучиво на фосилните горива и до некаде на големите хидроцентрали, со многу мал, занемарлив акцент на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност.

Подкатегории