Зајакнување на родовиот еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки кога избираат идна професија, низ образованието

Целта на проектот за зајакнување на родовата еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки и момчиња при избор на идна професија преку образование е да се подобри поддршката на локалната заедница за родовата еднаквост преку образование и преку генерирање на знаење, дифузирање на искуства и обезбедување можности за учење како промоција на родовата еднаквост може да се случи преку дијалог и развој на капацитети во развојната соработка во секторот за образование.

Проектот ќе се одвива и во училиштата и преку обука базирана на заедницата и информирање со цел да се допре до пошироката публика. Што се однесува до регионот, пилот-проектот ќе се одвива во три различни општини, така што различни позадини се вклучени во проектните активности, како и резултатите; тоа се општина Чаир, Карпош и Центар според работата на јавната свест во заедницата. Преку овие заедници и преку зајакнување, проектот ќе се справи со процес на јавна свест и деконструкција што му овозможува на човекот да стекне способност да дејствува врз сопствениот живот и врз животната средина, заедницата или општеството; затоа обезбедување на безбедна и инклузивна средина за учење. Проектот ќе трае 12 месеци.