Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Цел на проектот: Креирање на целосна слика за постојната состојба и мапирање на напредокот на Северна Македонија кон економска интеграција на западен Балкан. Сеопфатно мапирање на клучните актери и нивните позиции, состојбата на работите во рамки на интегративниот процес на РС Македонија кон ЕУ и во рамки на регионалната соработка на Западен Балкан како посебен осврт на четирите слободи (слободно движење на стоки, услуги, лица и капитал).

Очекувано долгорочно влијание: Олеснување на процесот на регионална економска соработка на РС Македонија со земјите од западен Балкан и подигнување на свесноста за важноста од регионалната соработка како дел од процесот за приближување на РСМ кон внатрешниот пазар на ЕУ

Главни активности: Преглед на законска регулатива и референтна литература во областа, Мапирање на состојбата генерално и мапирање на сосотојбата во секоја област поединечно (слободно движење на стоки, услуги, капитал и луѓе), Спроведување на истражување (квалитативно и квантитативно) со компании кои се извозно ориентирани извозно односноно имаат трговска размена со земјите од регионот, Изработка на 5 кратки Брифови за политики со предог препораки за подобрување на соработката во регионот и приближување на РСМ кон внатрешниот пазар на ЕУ и Организирање на два јавни настани на национално и регионално ниво, со засегнати страни и чинители кои се активно вклучени во процесот и пред пред креаторите на политиките на централно ниво

Проектот е финансиран од Фондација Отворено Општество - Македонија.


Нашите истражувачи Тамара М. Спасова, Бојана М. Христовска, Вели Креци, Борче Треновски и Димитар Николоски, во наредниот период ќе работат на спроведување на активности од проектот.