Студии заполитики

 2024  
Прирачник за развој на култура на сајбер безбедност во образовниот систем на Северна Македонија
Прирачник за препознавање и спречување на сајбер - насилство и стекнување на вештини за примена на мерки за сајбер безбедност
 2023  
Анализа на даночни модели за тутунски прозиводи - студија на случај за РС Македонија
Влијание на цени на цигари и политики за контрола на тутунот врз започнување со пушење кај младите - докази од РС Македонија
Енергетска сиромаштија на агендата - Прирачник
Varfëria Energjetike në agjendë - Instrument
Energy poverty on the agenda - Toolkit
 2022  

ЕКОНОМИЈА НА ТУТУНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 2021  
Анализа на ефектот од Ковид-19 врз работниците кои се дел од неформалната економија и привремено вработените работници, преку предлог мерки за нивна поддршка
Затајување и избегнување на данок кај произведени цигари и рачно виткан тутун во Северна Македонија
 2020  
Студија за употреба на тутун во РС Македонија, 2020
 2019  
ВЛИЈАНИЕ НА ЦЕНАТА ВРЗ НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 2018  
Национална студија за Економија на тутун и оданочување на тутун - МАКЕДОНИЈА (2018)
Еластичност на тутунски производи во Македонија (2018)
 2018 Јули - Септември
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 2018 Февруари
Работа кон градење отпорни заедници
 2017 Ноември
 АНАЛИЗА НА ЈАВНИОТ ДОЛГ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО МАКЕДОНИЈА
АНАЛИЗА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АНАЛИЗА НА ПРАВЕДНО ОДАНОЧУВАЊЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 2017 Јули

Истражувањето на Аналитика “Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси„ во Топ Тема на Телма ТВ

 2017 Април - Јуни

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 2017 Април

Основни документи за следење на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци

Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси
МРЕЖНО МЕРЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРИМЕРИ – КАКО ДО ПОЧИСТА ЕНЕРГИЈА?
 2017 Јануари - Март

Извештај за следењето на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци

ПРОЦЕНКА НА ПОЛИЦИСКИОТ ИНТЕГРИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА

 2016 Октомври
  Напорите на Р. Македонија во спротивставувањето на насилниот екстремизам, поглед на граѓанското општество
 2016 Сптември
Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: техничка анализа
Југоисточна Европа: ПАТOT КОН ЕУ ИЛИ ПАТОТ КОН НИКАДЕ? Енергетски план за 2050 година: Водич кон иднината
 2016 Април
Компаративна анализа: работни места во термоелектрани наспроти работни места во сектори со обновливи извори и енергетска ефикасност во Македонија
 2016 Август
Енергетска сиромаштија на агендата - Прирачник
Македонија - Јавно мислење за полицијата
Западен Балкан - Јавно мислење за полицијата
 2023  
Енергетска сиромаштија на агендата - Прирачник
Varfëria Energjetike në agjendë - Instrument
Energy poverty on the agenda - Toolkit
 2021  
Анализа на ефектот од Ковид-19 врз работниците кои се дел од неформалната економија и привремено вработените работници, преку предлог мерки за нивна поддршка
Затајување и избегнување на данок кај произведени цигари и рачно виткан тутун во Северна Македонија
 2020  
Студија за употреба на тутун во РС Македонија, 2020
 2019  
ВЛИЈАНИЕ НА ЦЕНАТА ВРЗ НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 2018  
Национална студија за Економија на тутун и оданочување на тутун - МАКЕДОНИЈА (2018)
Еластичност на тутунски производи во Македонија (2018)
 2018 Јули - Септември
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 2018 Февруари
Работа кон градење отпорни заедници
 2017 Ноември
 АНАЛИЗА НА ЈАВНИОТ ДОЛГ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО МАКЕДОНИЈА
АНАЛИЗА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АНАЛИЗА НА ПРАВЕДНО ОДАНОЧУВАЊЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 2017 Јули

Истражувањето на Аналитика “Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси„ во Топ Тема на Телма ТВ

 2017 Април - Јуни

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 2017 Април

Основни документи за следење на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци

Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси
МРЕЖНО МЕРЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРИМЕРИ – КАКО ДО ПОЧИСТА ЕНЕРГИЈА?
 2017 Јануари - Март

Извештај за следењето на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци

ПРОЦЕНКА НА ПОЛИЦИСКИОТ ИНТЕГРИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА

 2016 Октомври
  Напорите на Р. Македонија во спротивставувањето на насилниот екстремизам, поглед на граѓанското општество
 2016 Сптември
Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: техничка анализа
Југоисточна Европа: ПАТOT КОН ЕУ ИЛИ ПАТОТ КОН НИКАДЕ? Енергетски план за 2050 година: Водич кон иднината
 2016 Април
Компаративна анализа: работни места во термоелектрани наспроти работни места во сектори со обновливи извори и енергетска ефикасност во Македонија
 2016 Август
Македонија - Јавно мислење за полицијата
Западен Балкан - Јавно мислење за полицијата