Брифови заполитики

2023  
АНАЛИЗА НА ДАНОЧНИ МОДЕЛИ ЗА ТУТУНСКИ ПРОЗИВОДИ - СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ЗА РС МАКЕДОНИЈА
ВЛИЈАНИЕ НА ЦЕНИ НА ЦИГАРИ И ПОЛИТИКИ ЗА КОНТРОЛА НА ТУТУНОТ ВРЗ ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ПУШЕЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ - ДОКАЗИ ОД РС МАКЕДОНИЈА
2022  
ЕКОНОМИЈА НА ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2021  
ДАЛИ НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОСТАНАА БЕЗ „ЕКОНОМСКА ВАКЦИНА“ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19?
НЕЛЕГАЛНА ТРГОВИЈА НА ПРОИЗВЕДЕНИ ЦИГАРИ И РАЧНО ВИТКАН ТУТУН ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2020  
НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ НАЈЗАГРОЗЕНИ ОД КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА
Бриф за политиките - Употреба на тутун во РС Македонија, 2020
2019  
Реакција на преваленцата на пушење и потрошувачката на цигари на промените на цената и приходите во Северна Македонија
ПРИРАЧНИК за „ Зајакнување на родовата еднаквост за младите девојки во стручните средни училишта преку едукација при избор на идна професија‘‘
 2018  
ПОДОБРУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2018)