Надворешна ибезбедносна политика

Ги опфаќа активностите на Аналитика кои се однесуваат на современите безбедносни прашања од традиционална и нетрадиционлна гледна точка, и го разгледува прашањето за раководење во безбедносниот сектор како нова појава во односот меѓу институциите и граѓаните.

Изградена како резултат на обемната работа на Аналитика по ова прашање, програмата за надворешна и безбедносна политика се обидува да ги премости разликите меѓу концептите на безбедност и раководење и да ги истражи современите безбедносни и политички предизвици од аспектите на двата концепта.

Целта е да се развијат поефективни, емпирични, тренски базирани стратегии за главните безбедносни и раководни програми.

Документи

Основни документи за следење на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци
Извештај за следењето на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци
ASSESSMENT OF POLICE INTEGRITY IN MACEDONIA MK    
Assessment of Macedonia’s efforts in countering violent extremism, view from civil society MK  AL  
Macedonia - The Citizen's Opinion of Police Force MK    
Western Balkans - The Citizen's Opinion of Police Force MK    

The Future of International Police Missions in the New Global Security Environment – Contribution of Western Balkans Police Forces to EU’s International Policing

Civilian Capacities for Peace Operations – Finland

Macedonia – back in the global spotlight

Oversight and Transparency in the Canadian Intelligence Establishment: Lessons for a Young Democracy

Communications interception oversight in Macedonia - making the impossible possible

MK    
"The state of energy (in)security in Macedonia" MK  AL  
Peacekeeping Profile: The Republic of Macedonia
Macedonia's preparations for civilian contribution to peace operations - the next big thing after the withdrawal from Afghanistan? - "Paper authored by Andreja Bogdanovski"

 

Energy and security sector governance in Macedonia: how to improve its efficiency?

MK    
Police cooperation in the field of illegal migration and human smuggling - policy brief written within the Young Faces Network Program organized by DCAF

 

Analysis of the national policies and practices dealing with illegal migration and asylum seekers MK AL  
Comparative analysis of regional practices for parliamentary financial oversight of intelligence services MK AL  
Security and energy sectors' cooperation with the civil society in Macedonia – friends or foes? MK    
Progress in the Europeanization of the security sector in Albania, Kosovo and Macedonia   AL  
Towards 2nd generation of Security Sector Reforms in MACEDONIA MK AL  
Transparency of the Security Sector in Macedonia MK AL  
Almanac on Security Sector Reforms in the Western Balkans MK AL  
Strengthening Intelligence Oversight in the Western Balkans - Macedonia as a Case Study MK AL  
Context Analysis of the Security Sector Reform in Macedonia 1991 – 2008 MK AL TR
Security Policies in the Western Balkans
Set of papers on Human Trafficking in Macedonia
Regional Cooperation in Southeast Europe The Post-Stability Pact Period
A NATO Solution for Macedonia
A threshold for European aspirations. NATO membership. 2008
Analytica’s suggestions for the Program for work of the Government of Macedonia for 2014
Analytica’s suggestions for the Program for work of the Government of Macedonia for 2015

Супервизор на програма: Проф.д-р Вели Креци, постар истражувач