Проекти

Енергетска сиромаштија на агендата

Енергетска сиромаштија на агендата

Аналитика во наредните 6 месеци ќе работи на проект "Енергетска сиромаштија на агендата".

Предложената активност ќе ја потенцира итната важност на ставање на енергетската сиромаштија на агендата и за таа цел во директна соработка со енергетски сиромашни лица ќе се изработи конкретна алатка (тулкит) за донесувачите на одлуки со конкретни препораки за намалување на енергетската сиромаштија во Северна Македонија. Со тоа се зајакнува улогата на Аналитика не само во процесот на декарбонизација, туку и во креирање на социјална праведна транзиција. Проектот има за цел да го зајакне граѓанското општество за учество при носењето одлуки од областа енергетската сиромаштија.

Со поддршка на нашиот соработник на програмата, др. Ана Стојиловска, која во меѓувреме изработи докторат на тема на енергетска сиромаштија во Северна Македонија, Аналитика ќе ја искористи оваа прилика да продолжи со придонесот кон имплементација на европските политики за енергетика во согласност со Зелениот договор.

Активностите се подржани во рамките на Проектот „Граѓанските огранизации во акција за климатските промени“ кој го реализираат Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко Свест, заедно со партнерските организации Македонско здружение на младите правници - МЗМП и Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе - ЦНВП Македонија, и е финансиран од страна на Владата на Шведска.

Енергетска сиромаштија на агендата

Развој на култура на сајбер безбедност во образовниот систем на Северна Македонија - Зајакнување на капацитетот на младите луѓе и наставниците за примена на мерки за сајбер безбедност и развој на ефективни училишни програми за спречување на сајбер-насилст

Општа  цел на проектот е запознавање на младите со придобивките од  дигиталната  трансформација  и зголемување на   употребата на мерките за сајбер безбедност кај младите  со што ќе  се зголеми нивно безбедно присуство на интернет и ќе се намалат негативните ефекти .

Краткорочни цели:

С.Ц.1. Идентификување на знаењата на учениците и наставниот кадар за значењето од дигиталната тансформација на општеството со фокус на обраовните програми како и степенот на примена на мерките за сајбер безбедност од страна на младите;

С.Ц.2.  Подобрување на соработка и трансферот на знаења помеѓу  граѓански организации, образовните институции и институциите надлежни за креирање на политики од областа на сајбер безбедност и институциите надлежни за санкционирање на сајбер криминалот;

С.Ц.3. Зголемување на улогата  на  локалните граѓански организации во обезбедување на помош и поддршка на образовните институции и младите  за подобро искористување на потенцијалот на информатичко-комуникациските технологии;

С.Ц.4. Подобрени знаења и вештини на 15 наставници од 3 средни училишта за примена на програми  за успешна и одржлива дигитална трансформација и содржини од сајбер безбедност во училиштата преку создавање на мрежа од наставници и граѓански организации;

С.Ц.5. Јакнење на вештините на 100 ученици за безбедно користење на интернет преку  врсничка едукација;

С.Ц.6.  Креирање на мобилна апликација со едукативен и информативен карактер наменета за наставници, ученици и родители;

Период на спроведување на проектот: Август - Септември 2024 година
Лице за контакт: Маја Христовска, проектен експерт

Енергетска сиромаштија на агендата

Зајакнување на капацитетите на младите луѓе и наставниците за примена на мерки за сајбер безбедност и развој на ефективни училишни програми за спречување на сајбер малтретирањето

Иако има многу придобивки од користењето на интернетот и социјалните мрежи, вклучително и за целите на образованието, во исто време има многу опасности. Со објавување на лични информации достапни за голем број луѓе, Интернетот создаде простор за насилство од врсници. Сајбер-насилството, мобилните телефони или други уреди за поставување содржина (текст и слики) се вообичаена форма на сајбер-насилство со која се повеќе се соочуваат децата и младите луѓе на дневна основа. Од друга страна, постојните наставни програми на сите нивоа на образование (основно и средно) не ги задоволуваат потребите за образование и обука на младите за да одговорат на најновите предизвици. Законите за спречување на сајбер насилство и сајбер-безбедност сè уште не се усвоени во Северна Македонија, така што мора да се потпреме на други закони, како оние што имаат за цел да ги заштитат децата и младите од сите форми на насилство и дискриминација, вклучително и компјутерскиот криминал.

Општата цел на проектот е да се зајакне капацитетот на младите луѓе и наставниците за примена на мерките за сајбер безбедност и да се развијат ефективни училишни програми за превенција од сајбер малтретирање.

Долгорочни очекувани резултати: 

1.Подобрени знаења и вештини на наставниците од училиштата во земјава за примена на програми и содржини од областа на сајбер безбедноста во училиштата преку создавање мрежа на обучувачи на наставници и едукатори врсници,

2.Намалување на присуството на сајбер булинг кај младите и подобрување на постоечките наставни програми на сите нивоа на образование (основно и средно) со цел тие да одговорат на најновите предизвици на дигиталната ера,

3. Подготвена едногодишна програма за работа со ученици на сајбер безбедност, доставена до секое од 5-те училишта за негово понатамошно интегрирање во годишната програма

4. Зајакнување на вештините на 500 ученици за безбедно користење на интернетот преку врсничка едукација,

5. Подобрена соработка и трансфер на знаење помеѓу образовните институции за креирање политики во областа на сајбер безбедноста и 6. Креирање на едукативна мобилна апликација за Android содржи образовни ресурси за сајбер безбедност, наменети за наставници и студенти

Период на имплементација: септември - февруари 2024 година
Лице за контакт: Маја Христовска, експерт за проекти

„Мерки за градење на доверба помеѓу РС Македонија, Грција и Бугарија“

„Мерки за градење на доверба помеѓу РС Македонија, Грција и Бугарија“

Фокусот на овој проект е да се процени како политичката и економската динамика може да помогнат да се одблокираат билатералните односи меѓу Северна Македонија и соседните земји, имено, Грција и Бугарија. Во овој контекст, билатералните договори, Преспанскиот Договор и Договорот за добрососедски односи со Бугарија, се сметаат за градежни блокови за одржливи меѓусоседски односи.

Проект „Развој на култура на мир и ненасилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија“

Развој на култура на мир и превенција од насилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија

Главната цел на проектот е да се развие култура на мир и превенција од насилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија. Специфични цели на овој проект се (1) спречување на конфликти со прифаќање на разликите помеѓу учениците по различни основи и градење култура на мир меѓу младите луѓе, (2) воспоставување пријателски односи помеѓу учениците од различна етничка, верска, родова и социјална припадност, и (3) сензибилизирање на младите девојки да ги препознаат облиците на насилство извршени врз нив во училиштата, како и надвор од училишната средина, затоа ги охрабруваат да се пријават и да дејствуваат на безбеден начин.

Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Цел на проектот: Креирање на целосна слика за постојната состојба и мапирање на напредокот на Северна Македонија кон економска интеграција на западен Балкан. Сеопфатно мапирање на клучните актери и нивните позиции, состојбата на работите во рамки на интегративниот процес на РС Македонија кон ЕУ и во рамки на регионалната соработка на Западен Балкан како посебен осврт на четирите слободи (слободно движење на стоки, услуги, лица и капитал).

Проект: Анализа на влијанието на Ковид-19 врз буџетите на општините во Северна Македонија

Кризата КОВИД-19 има досега невидено социјално и економско влијание во регионот на ЕБОР и ширум светот. Влијанието е исто толку сериозно во инфраструктурниот сектор како и во остатокот од економијата и се чувствува и на централно и на локално ниво.