Проекти

„Мерки за градење на доверба помеѓу РС Македонија, Грција и Бугарија“

„Мерки за градење на доверба помеѓу РС Македонија, Грција и Бугарија“

Фокусот на овој проект е да се процени како политичката и економската динамика може да помогнат да се одблокираат билатералните односи меѓу Северна Македонија и соседните земји, имено, Грција и Бугарија. Во овој контекст, билатералните договори, Преспанскиот Договор и Договорот за добрососедски односи со Бугарија, се сметаат за градежни блокови за одржливи меѓусоседски односи.

Проект „Развој на култура на мир и ненасилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија“

Развој на култура на мир и превенција од насилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија

Главната цел на проектот е да се развие култура на мир и превенција од насилство како основна вредност во образовниот систем во Република Северна Македонија. Специфични цели на овој проект се (1) спречување на конфликти со прифаќање на разликите помеѓу учениците по различни основи и градење култура на мир меѓу младите луѓе, (2) воспоставување пријателски односи помеѓу учениците од различна етничка, верска, родова и социјална припадност, и (3) сензибилизирање на младите девојки да ги препознаат облиците на насилство извршени врз нив во училиштата, како и надвор од училишната средина, затоа ги охрабруваат да се пријават и да дејствуваат на безбеден начин.

Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Проект „ ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - регионална економска соработка и заеднички регионален пазар (мапирање на напредокот) - Можност за приближување на Северна Македонија кон внатрешниот пазар на ЕУ “

Цел на проектот: Креирање на целосна слика за постојната состојба и мапирање на напредокот на Северна Македонија кон економска интеграција на западен Балкан. Сеопфатно мапирање на клучните актери и нивните позиции, состојбата на работите во рамки на интегративниот процес на РС Македонија кон ЕУ и во рамки на регионалната соработка на Западен Балкан како посебен осврт на четирите слободи (слободно движење на стоки, услуги, лица и капитал).

Проект: Анализа на влијанието на Ковид-19 врз буџетите на општините во Северна Македонија

Кризата КОВИД-19 има досега невидено социјално и економско влијание во регионот на ЕБОР и ширум светот. Влијанието е исто толку сериозно во инфраструктурниот сектор како и во остатокот од економијата и се чувствува и на централно и на локално ниво.

Проект „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници“

Цел на проектот: Утврдување на состојбата и ефектите од донесените мерки за справување со КОВИД-19, врз ранливите групи граѓани (работници од неформалната економија односно културни работници, угостителски сектор, трговија и домашни работници), како и креирање на основа за подобрување на постоечките мерки/политики и создавање поголема отпорност кај оваа категорија на граѓани на последици од слични кризи во иднина.

Зајакнување на родовиот еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки кога избираат идна професија, низ образованието

Целта на проектот за зајакнување на родовата еднаквост во стручните средни училишта за млади девојки и момчиња при избор на идна професија преку образование е да се подобри поддршката на локалната заедница за родовата еднаквост преку образование и преку генерирање на знаење, дифузирање на искуства и обезбедување можности за учење како промоција на родовата еднаквост може да се случи преку дијалог и развој на капацитети во развојната соработка во секторот за образование.

Транспарентност и отчетност на јавните финансии - поглед од граѓанско општество


Во септември 2017 година, со поддршка на CIVICA MOBILITAS, Аналитика тинк тенк започна со работа на проектот за транспарентност и отчетност на јавните финансии, но со посебен акцент на јавно приватно партнерство (ЈПП). Главната тема на истражувањето на проектот е законската рамка за ЈПП, договорите за ЈПП, процесот на имплементација и следење на ЈПП, како и предизвиците со кои се соочуваат институциите и компаниите во процесот на имплементација на ЈПП.

Проект „Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

Проект „Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

Во наредните пет години Аналитика заедно со Development Solutions Associates (Албанија), Универзитетот Бања Лука (Босна и Херцеговина), Факултет за Економија-Сплит (Хрватска), Centre for Political Courage (Косово), Институт за социо-економски анализи (Црна Гора) и координаторот Институ за економски науки (Србија), ќе работат на проект финансиран од Блумберг (САД) и имплементиран преку Универзитетот Илиноис во Чикаго (UIC).