Енергетска сиромаштија на агендата

Младински активизам за мултикултурализам - да се негува, да се дејствува!

Опис на проектот: Низ историјата, мултикултурната и мултиетничката Република Северна Македонија  има изградено вредности кои влијаат врз квалитетот на животот на поединците, но и одржувањето и напредокот на сите заедница низ различни историски околности. Сведоци сме дека придонесот на културата и уметноста низ историјата  е во  нивната постојана потрагата по слобода, владеење на човекови права, взаемно почитување, разбирање, потребата да учиме  едни од други, и  да создаваме нови вредности. Токму во рамките на овој проект целиме кон создавање на културен простор  на различни заедници кои ќе ги зачуваат и негуваат вредностите од минатото, но и ќе  создаваат нови вредности, и ќе ја претворат нашата заедница во  креативно и благородно место за живеење.Преку соодветна едукација, вмрежување на младите, и примена на  неформални образовни модели ќе ги мобилизираме младите  за нивно активно вклучување во промоција и заштита на културните вредности, ќе ја  поттикнеме и зајакнеме  соработка  на младите со невладиниот сектор. Во рамките на проектот ќе раскажеме приказни за наследства на жени од Р.С.Македонија и ќе го промовираме  начелото за  еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали, преку кои тие придонесуваат за општествениот развој.

Општа цел на проектот е  Унапредување на меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог помеѓу младите од три градови на Р.С.Македонија, преку културни иницијативи и активности за помирување и социјална кохезија.

Специфични цели на проектот се:
С.Ц. 1. Засилување на напорите за меѓукултурно и меѓуетничко разбирање и почитување меѓу младите во Република Северна Македонија,
 С.Ц.2. Промовирање на различностите помеѓу младите преку културна размена и уметност на фотографија;
С.Ц.3. Зајакнување на чувството на заедничка припадност на младите во заедницата, чувството на самопочит и почит кон различностите
С.Ц.4. Промовирање на културно-историското значење на жената преку фотографско оживување на животот и делата на истакнати македонски жени исклучени од културното наследство.

Дирекно вклучени учесници (целна група) се 18 млади, од различни етничка, верска и родова припадност од Град Скопје, Општина Гостивар и Општина Струмица. Втора целна група се граѓанските организации од трите градови кои работат со млади а крајни корисници од овој проект се сите грѓани од вклучените региони. Проектот е воден од принципите на инклузивност и партиципативност и истиот ќе вклучи еднаков број на учесници од машка и женска родова припадност.

Проектот ќе биде имплементиран во партнерство со експертки од здружението Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ Гостивар и Организација на жени Струмица. ИГИ Гостивар  успева да обезбеди простор каде што младите се здружуваат за да споделат идеи, ресурси и искуство со цел да се промовира значајноста на  младинско ангажирање во сите аспекти на живеењето. Младите луѓе  ја препознаваат организациската определба на ИГИ за младинско ангажирање, истовремено градејќи ги нивните лидерски капацитети,сметајќи го младинскиот ангажман како една од најважните работи што водат кон здраво општество. Организација на жени Струмица носи вредна експертиза, ресурси и перспективи кои придонесуваат за севкупниот успех и влијание на проектот. Организацијата на жени од Струмица носи експертиза за решавање на родовите прашања, што е од суштинско значење за промовирање на инклузивноста и разбирањето на интерсекционалноста на мултикултурализмот и родот.

Придобивки за локалната заедница би биле следните: 1. Зголемена социјална кохезија: со поттикнување на мултикултурализмот и славење на различностите, проектот помага да се изгради социјална кохезија во локалната заедница. Тоа создава можности за младите луѓе од различно етничко потекло да комуницираат, да учат еден од друг и да развијат меѓусебно почитување. Оваа зголемена социјална кохезија придонесува за поинклузивна и хармонична заедница каде луѓето од различни потекла се чувствуваат ценети и поврзани.2. Засилено меѓукултурно разбирање: ќе се олесни меѓукултурното разбирање преку обезбедување платформи за дијалог, културна размена и споделени искуства. Тоа им овозможува на учесниците да добијат увид во различни култури, традиции и перспективи. Како резултат на тоа, локалната заедница има корист од зголемената интеркултурна емпатија, намалените стереотипи и подобрената комуникација помеѓу поединци од различно потекло. 3. Зајакнување и ангажирање на младите: Преку нивното активно учество во проектот, младите развиваат лидерски вештини, способности за критичко размислување и чувство за агенција. Тие стануваат овластени да се справат со локалните предизвици поврзани со мултикултурализмот и да иницираат позитивни промени. 4. Свесност и образование: Проектот ја подигнува свеста за важноста на мултикултурализмот, различноста и инклузијата во локалната заедница. Ги едуцира и учесниците и членовите на заедницата за придобивките од живеењето во мултикултурно општество и ги предизвикува стереотипите или предрасудите. 5. Проектот ќе ја олесни соработката со граѓанските организации и засегнатите страни.

Период на спроведување на проектот: 15ти февруари – 15ти септември 2024 година

Лице за контакт: Бојана Мијовиќ Христовска, проектен менаџер

 
Оваа активност ја овозможува регионалниот проект „Поддршка од ЕУ за градење доверба на Западен Балкан“, којшто го финансира Европската унија и го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

 

finansirrano od EU UNDP