Енергетска сиромаштија на агендата

Зајакнување на капацитетите на младите луѓе и наставниците за примена на мерки за сајбер безбедност и развој на ефективни училишни програми за спречување на сајбер малтретирањето

Иако има многу придобивки од користењето на интернетот и социјалните мрежи, вклучително и за целите на образованието, во исто време има многу опасности. Со објавување на лични информации достапни за голем број луѓе, Интернетот создаде простор за насилство од врсници. Сајбер-насилството, мобилните телефони или други уреди за поставување содржина (текст и слики) се вообичаена форма на сајбер-насилство со која се повеќе се соочуваат децата и младите луѓе на дневна основа. Од друга страна, постојните наставни програми на сите нивоа на образование (основно и средно) не ги задоволуваат потребите за образование и обука на младите за да одговорат на најновите предизвици. Законите за спречување на сајбер насилство и сајбер-безбедност сè уште не се усвоени во Северна Македонија, така што мора да се потпреме на други закони, како оние што имаат за цел да ги заштитат децата и младите од сите форми на насилство и дискриминација, вклучително и компјутерскиот криминал.

Општата цел на проектот е да се зајакне капацитетот на младите луѓе и наставниците за примена на мерките за сајбер безбедност и да се развијат ефективни училишни програми за превенција од сајбер малтретирање.

Долгорочни очекувани резултати: 

1.Подобрени знаења и вештини на наставниците од училиштата во земјава за примена на програми и содржини од областа на сајбер безбедноста во училиштата преку создавање мрежа на обучувачи на наставници и едукатори врсници,

2.Намалување на присуството на сајбер булинг кај младите и подобрување на постоечките наставни програми на сите нивоа на образование (основно и средно) со цел тие да одговорат на најновите предизвици на дигиталната ера,

3. Подготвена едногодишна програма за работа со ученици на сајбер безбедност, доставена до секое од 5-те училишта за негово понатамошно интегрирање во годишната програма

4. Зајакнување на вештините на 500 ученици за безбедно користење на интернетот преку врсничка едукација,

5. Подобрена соработка и трансфер на знаење помеѓу образовните институции за креирање политики во областа на сајбер безбедноста и 6. Креирање на едукативна мобилна апликација за Android содржи образовни ресурси за сајбер безбедност, наменети за наставници и студенти

Период на имплементација: септември - февруари 2024 година
Лице за контакт: Маја Христовска, експерт за проекти