Учество на „Семинар за граѓански организации - Национални работни групи за реформа на јавната администрација“

Учество на „Семинар за граѓански организации - Национални работни групи за реформа на јавната администрација“

На покана на Центарот за европски политики ЕПИ, Магдалена Лембовска учествуваше на Семинарот за граѓански организации - Национални работни групи за реформа на јавната администрација.

Магдалена ја презентираше неодамнешната основна студија за работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Притоа, го сподели искуството од следењето на работата на двете независни надзорни тела, како и резултатите од првиот извештај од следењето на нивната работа.

Семинарот се одржа од 8 до 11 мај во Маврово, Македонија.