Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

На 06, 07 и 08 јуни 2018 година, во Аналитика, се одржа работилница за примена на STATA од страна на Марко Владисављевиќ, помлад истражувач на Институтот за економски науки.

Учесници на работилницата беа претставници на Аналитика и ЦПЦ-Косово.

Главната цел на работилницата беше да се стекне и подобри знаењето за користење на Stata софтверот во применетите микроекономски истражувања.