Тамара Мијовиќ Спасова за 24 Вести во врска со Јавно приватно партнерство во Република Македонија