„Развој на култура на мир и превенција на насилство како основна вредност во образовниот систем на РС Македонија“

Професорите од средните стручни училишта (СГГУ Здравко Цветковски, СУГС„Шаип Јусуф и Zef Lush Marku - Zyrtar) зборуваат за превенција од насилство и важноста од креирање на доверба меѓу наставниците и учениците за решавање на конфликти.
Работилницата е во рамките на проектот „Развој на култура на мир и превенција на насилство како основна вредност во образовниот систем на РС Македонија“ поддржан од Embassy of Canada to Serbia, North Macedonia and Montenegro