Кратко видео од Регионалната конференција во скопје, Јавна инфратрсуктура во Југоситочна Европа - во чиј интерес?, во рамки на проектот „Граѓансите организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финанси‘‘