Енергетска правда и нејзината примена во Македонија

Енергетска правда е релативно нов концепт во теоријата. Се однесува на идеја дека секој има пристап до безбедна, достапна и одржлива енергија[1], додека товарот е распределен и заедниците се вклучени во одлуките за енергетскиот систем[2]. Овој концепт значи и препознавање на ранливи групи[3] и фер процес[4]

Повеќе...

Јавно приватно партнерство во Република Македонија – законска рамка (I дел)

Кога зборуваме за јавно приватно партнерство, прво би ја анализирале главната цел на ЈПП. Имено, главната цел на ЈПП е вклучување на приватниот сектор во обезбедувањето на јавни услуги, со што улогата на јавниот сектор се менува од сопственик кон купувач и чувар на јавните интереси.

Повеќе...

Предизвиците на новата Влада на РМ во сектор енергетика

По смената на власта после 11 години, секторот енергетика е еден од секторите каде што се потребни темелни реформи. Во изминатата деценија фокусот беше ставен исклучиво на фосилните горива и до некаде на големите хидроцентрали, со многу мал, занемарлив акцент на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност.

Повеќе...

Подобрена проактивна транспарентност – чекор понапред кон отчетен јавен сектор

Правото на слобода на информирање е основно човеково право признато со меѓународното право и гарантирано со Уставот на Р. Македонија. Пристапот до информации се поврзува со подобра транспарентност и барање отчетност од властите. Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер претставува солидна основа за барање и добивање на информации од институциите, односно овозможува реактивна транспарентност. Сепак, нивото на транспарентност и пристап до информации исто така се мери преку проактивната трансарентност, односно објавување на истите на Интернет страниците на институциите пред да бидат побарани.

Повеќе...

Потребни регулаторни и супервизорски мерки за зачувување на стабилноста на финансискиот сектор во Македонија (втор дел)

Клучен елемент за забрзување на економскиот развој на една земја е постојано развивање на финансискиот сектор. Тоа е всушност причината зошто главната цел на регулаторните и надзорните тела во секоја земја е креирање и спроведување на политики со цел да се зголеми стабилноста и конкурентноста на финансискиот сектор до ниво кое ќе овозможи негова успешна интеграција во глобалниот пазар на финансиски услуги. Како одговор на големата економска и финансиска криза (2007-2008), беа преземени повеќе мерки за решавање на негативните ефекти и притисоци, како и за одржување на стабилна макроекономска средина во земјата.

Повеќе...

Дали верските заедници треба да учествуваат во спротиставувањето на насилниот екстремизам?

Направени се многу анализи и истражувања на Балканот во последниве неколку години околу тоа кои се главните причини за ширењето и практикувањето на насилниот екстрмизам.

Повеќе...

Како фискалната транспарентност може да доведе до поголема отчетност?

Финансиската нестабилност во голем број земји стана една од главните причини за глобалната економска криза. Меѓународната федерација на сметководители континуирано ја промовира потребата за подобро известување од страна на јавниот сектор и подобар финансиски менаџмент, преку неодамна отпочнатата иницијатива Отчетност сега!.

Повеќе...

Руската (гасна) врска - како Македонија ги склучуваше договорите

Не е новина руското влијание на Западниот Балкан. Во последната година, особено по последните избори во САД, расте бројот на вестите во врска со влијанието на Русија во различни региони, вклучувајќи го и Балканот. Во однос на енергетиката, сепак, тоа трае веќе некое време и во извесна смисла не беше актуелно или вредно за информирање подолг период.

Повеќе...

Следете не

FacebookFlickrTwitterYoutube

Најнови твитови