Годишен Извештај 2018

Програми

PublicPolicyFellows       PublicPolicyFellows       PublicPolicyFellows       PublicPolicyFellows

Анализа на јавните
политики и администрација

Програмата изготвува анализи и извештаи кои ги зајакнуваат политичките и административните капацитети преку обезбедување на ефективни решенија на политички прашања и предизвици од
областа на реформата на јавната администрација. Изградена врз основа на претходни
истражувања во...

   

Приближување кон ЕУ и интегративна поддршка

Интеграцијата во ЕУ структурите е изворот на трансформација за Македонија и воопшто за Југоисточна Европа затоа што е главната тема која ја оформува агендата на реформите во замјите од Западен Балкан. Процесот на приближување кон ЕУ подразбира бројни темелни реформи во различни...

   

Eнергетика и инфраструктура

Со потпишувањето на договорот за Енергетската заедница, Македонија и другите земји потписнички од регионот свртеа нов лист во енергетската историја. Особено енергетската ефикасност, употребата на обновливите извори, зајакнување на конкуренцијата, привлекувањето на инвестиции во енергетскиот сектор како и подобрување...

   

Надворешна и
безбедносна политика

Ги опфаќа активностите на Аналитика кои се однесуваат на современите безбедносни прашања од традиционална и нетрадиционлна гледна точка, и го разгледува прашањето за раководење во безбедносниот сектор како нова појава во односот меѓу институциите и граѓаните. Изградена како резултат...

Повеќе

   

Повеќе

   

Повеќе

   

Повеќе

Следете не

FacebookFlickrTwitterYoutube

Најнови твитови